Kort nieuws

Subsidies voor stagiairs: vraag ze op tijd aan!

Ben je als apotheek een erkend leerbedrijf en heb je in het schooljaar 2018/2019 een BOL- of BBL-leerling als stagiair gehad? Dan kom je in aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren en/of het Stagefonds Zorg. Interessant, want de vergoeding kan aardig oplopen. Aanvragen van subsidies zijn wel gebonden aan deadlines. Voor de subsidieregeling Praktijkleren (maximaal € 2.700) is de deadline 16 september 17.00 uur. Apotheken die een BBL-leerling een leerwerkplaats aanbieden, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor subsidie via het Stagefonds Zorg (maximaal €1.300) is de deadline 1 oktober 2019. Apotheken die een BOL- of BBL-leerling een stage- of leerwerkplek hebben geboden in het afgelopen schooljaar en erkend leerbedrijf zijn ontvangen een DUS-I brief met persoonlijke link voor de online aanvraag.

Cao-onderhandelingen voorlopig opgeschort

Cao-partijen FNV, CNV, ASKA en VZA hebben gezamenlijk besloten de onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken stil te leggen. Struikelblok is de loonontwikkeling. De onderhandelingen verliepen goed en alle partijen vinden dat er een nieuwe Cao moet komen. De ontwikkeling van het loon wordt echter grotendeels bepaald door geld dat verzekeraars beschikbaar stellen aan de apotheekbranche. De hoeveelheid geld wordt bepaald door het OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Met dat percentage moeten de loonkosten geïndexeerd worden en verzekeraars moeten deze OVA-ruimte opnemen in hun tarieven. De OVA voor 2019 voorziet in een loonontwikkeling van 2,7%. Cao-partijen constateren dat verzekeraars op dit moment de OVA-ruimte vooralsnog niet beschikbaar stellen aan de sector. De cao-partijen hebben nu besloten om de krachten te bundelen en te onderzoeken of en zo ja, welke acties mogelijk zijn richting de verzekeraars om hen ertoe te bewegen die ruimte toe te kennen. Daarbij worden juridische stappen niet uitgesloten. In afwachting daarvan is het cao-overleg opgeschort.
Voor de werknemers in de apotheken betekent dit dat alle bepalingen uit de huidige cao die per 1 mei jl. is afgelopen, voorlopig blijven gelden. Partijen hebben gezamenlijk afgesproken dat zodra er meer duidelijkheid is over de te ondernemen stappen richting de verzekeraars, zij het cao-overleg zullen hervatten.

Apotheekwerk 2.0 helemaal vernieuwd!

Op 22 juli 2019 lanceerde SBA Apotheekwerk een geheel nieuwe website. Op Apotheekwerk 2.0 is het vinden en plaatsen van vacatures nu completer en eenvoudiger dan ooit. De site heeft een frisse en eigentijdse uitstraling en er zijn veel vernieuwingen zoals: solliciteren met één druk op de sollicitatieknop, snel meerdere jobalerts aanmaken met alleen je e-mailadres, én ROC-leerlingen en zij-instromers kunnen op de site nu ook vacatures voor stage- of BBL-plaatsen vinden die kosteloos door werkgevers geplaatst kunnen worden. Apotheekwerk.nl publiceert ruim 85% van het landelijk aanbod van vacatures in de openbare apotheek. Per maand verschijnen er gemiddeld 100 nieuwe vacatures. Bezoek de website en ervaar Apotheekwerk 2.0 zelf: www.apotheekwerk.nl.

RI&E Apotheken:

extra managementlaag maakt beheer meerdere apotheken makkelijk

De RI&E Apotheken (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) - een handig instrument dat helpt bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in de apotheek - is iets meer dan een jaar geleden helemaal vernieuwd. Een vernieuwing die zeer enthousiast ontvangen is door de branche. Maar liefst 750 apotheken maken inmiddels gebruik van de nieuwe RI&E Apotheken. Om de RI&E voor beheerders van meerdere apotheken, maatschappen en ketens nog beter te laten functioneren, werkt de SBA momenteel aan het creëren van een extra managementlaag. Die extra laag stelt gebruikers straks in staat om voor de apotheken onder hun beheer de RI&E in te voeren en rapportages te draaien op specifieke onderdelen van de RI&E. Ligt de focus dit jaar bijvoorbeeld op het onderdeel Arbeidsomstandigheden dan kan er een rapport gemaakt worden dat de voortgang toont van je apotheken op dit onderdeel, of specifieke acties in dit onderdeel. Gebruikers krijgen hiermee makkelijk overzicht en kunnen indien nodig gericht bijsturen. De nieuwe laag maakt het daarnaast eenvoudiger om nieuwe apotheken toe te voegen aan een al bestaand account. Zodra de nieuwe laag beschikbaar is, zullen we je hierover informeren via onze website, nieuwsbrief en sociale media. Geen nieuws missen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief.

81% zeer tevreden

Eerste resultaten onderzoek UiB-gebruikers

Eind juni 2019 onderzochten we de tevredenheid van Uren in Balans (UiB) bij gebruikers. De enorme respons van de bedrijfsadministrators en hoofdgebruikers (44% heeft de enquête ingevuld) getuigt van een grote betrokkenheid bij UiB. En ook de response van medewerkers die Uren in Balans gebruiken via het medewerkersportaal en de UiB-app was goed met bijna 13%.
Ruim 81% van de UiB-gebruikers is zeer tevreden en beoordelen UiB met een goed tot uitstekend! Opvallend is dat de tevredenheid in het eerste jaar van gebruik lager ligt, maar dat die tevredenheid snel stijgt naarmate ze het programma langer gebruiken. Grootste pluspunt voor gebruikers van UiB is het correct toepassen van de Cao Apotheken en wet- en regelgeving: ‘Geen berekeningen en discussies meer, UiB rekent alles correct uit. En de digitalisering (medewerkersportal en app) zorgt ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen’, schreef een gebruiker. Ook het duidelijk vakantie- en JUS-urenoverzicht en het aanvragen van verlof noemen gebruikers als pluspunten. Minder tevreden zijn gebruikers over het aanmaken van werkroosters in het planbord en het niet kunnen registreren van uren in de app. Daarnaast geeft men aan behoeften te hebben aan alternatieve ondersteuning middels bijvoorbeeld webinars. Vooralsnog zijn dit de eerste resultaten.

We danken de respondenten hartelijk voor hun inbreng. Zodra het onderzoek helemaal is afgerond informeren we jullie hierover.

24 zij-instromers starten
met nieuwe BBL-traject

Feestelijke start versnelde BBL-opleiding ROC van Amsterdam

Op 2 september zijn 24 zij-instromers uit het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! officieel gestart met de nieuwe versnelde BBL-opleiding Apothekersassistent van het ROC van Amsterdam. Een mooi resultaat dat op initiatief van de SBA gerealiseerd is door de gezamenlijke inspanningen van de apothekersverenigingen in Amsterdam en Utrecht, FBA en AVMN, House of Skills, Werkgevers Servicepunt (WSP), het samenwerkingsverband in zorg en welzijn, Sigra en het ROC van Amsterdam. Het is een eerste stap in het aanpakken van het tekort aan apothekersassistenten. Het opzetten van een versneld BBL-traject door het ROC was een van de randvoorwaarden voor het laten slagen van het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! Het doel van de SBA met dit traject was om in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland 40 tot 50 zij-instromers te werven die zich via een BBL-traject versneld laten opleiden tot apothekersassistent. Het pilottraject is nu succesvol afgerond. Hoe gaat het nu verder?

Lees verder op pagina 7.